تست های روانشناسی

تست روانشناسی شخصیت و بالینی میلون 2 - MCMI II


هزینه خرید 35 هزارتومان

home_school_section_book
(ESI) پرسشنامه عزت نفس آیزنک

پاسخ دهنده عزیز، پرسشنامه زیر شامل 30 سوال است. به طور کلی سعی کنید با اولین برداشت خود از پرسشها به آنها پاسخ دهید
کوشش نمایید پاسخهایتان به صورت « خیر » یا « بلی » باشد و تنها در صورتیکه تصمیم
گیری برایتان بسیار دشوار است از گزینه « ؟ » استفاده کنید

هزینه خرید 11 هزار تومان

Psychological-Tests01

پرسشنامه عزت نفس


NEOپرسشنامه شخصیتی
در حال حاضر ازمون پنج عاملی نئو کاربردی جهانی دارد و به منظور تحقیق به زبانهای
چک / عربی / هلندی / فرانسوی / آلمانی و سوئدی ترجمه شده است
پرسشنامه نئو فرم کوتاه توسط مک کری و کاستا خلق شده و اعتبار آن بین 0/75 تا 0/85 بدست آمده است
به گفته بسیاری از کارشناسان روانسنجی و روانشناسان این تست مادر تست های شخصیت می باشد

هزینه خرید 11 هزار تومان

Psychological-Tests01

NEOپرسشنامه شخصیتی


باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف
(باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی
جنسی، باور درمورد تفاوتهای جنسیتی) است.

هزینه خرید 11 هزار تومان

Psychological-Tests01

باورهای ارتباطی

سیاهه قاطعیت -گامبریل و ریچی،
بیشتر افراد در اداره اندسته از موقعیت های بین فردی که نیاز به قاطعیت دارد، مشکل دارند. در سیاهه زیر به برخی از این موقعیت اشاره شده است.

لطفا پس از خواندن دقیق هر موقعیت، ابتدا بر روی پیوستار پنج درجه ای زیر میزان ناراحتی یا اضطراب زایی موقعیت را برای خود مشخص کنید

هزینه خرید 11 هزار تومان