کارگاه های روانشناسی و توسعه فردی

توضیحات

ساعت

روز

تاریخ

نام مهارت

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

تیر

خود آگاهی

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

تیر

اعتماد بنفس

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

تیر

 ارتباط موثر

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

تیر

قاطعیت

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

مرداد

حل تعارض

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

مرداد

مدیریت خشم

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

مرداد

مدیریت استرس

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

مرداد

مدیریت افسردگی

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

شهریور

فرزند پروری

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

شهریور

MCMI II

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

شهریور

بهبود روابط بین فردی

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

شهریور

Mindfulness

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

فرسودگی زناشویی

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

تحلیل فیلم

مکان کلاس ها: کلینیک مهر ایران

آدرس: میدان ونک گاندی شمالی خیابان شریفی پلاک 19 طبقه اول واحد 1

تلفن هماهنگی: 86085616-09191217579