دوره ها و آموزش ها

شروع دوره جامع مهارتهای ده گانه زندگی

life life 800

توضیحات

ساعت

روز

تاریخ

نام مهارت

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

اردیبهشت 20

خود آگاهی

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

27 اردیبهشت

اعتماد بنفس

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

خرداد 3

 ارتباط موثر

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

10 خرداد

قاطعیت

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

24 خرداد

حل تعارض

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

7 تیر

مدیریت خشم

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

21 تیر

مدیریت استرس

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

28 تیر

مدیریت افسردگی

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

مرداد 11

فرزند پروری جلسه اول

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

مرداد 18

فرزند پروری جلسه دوم

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

مرداد 25

کنترل خشم

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

اعتماد بنفس

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

MCMI II

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

MCMI II

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

بهبود روابط بین فردی

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

Mindfulness

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

فرزند پروری

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

اعتماد بنفس

کلینیک مهر ایران

15:30-18

پنجشنبه

…………

کنترل خشم

 

مکان کلاس ها: کلینیک مهر ایران

آدرس: میدان ونک گاندی شمالی خیابان شریفی پلاک 19 طبقه اول واحد 1

تلفن هماهنگی: 86085616-09191217579